Georgian Dances Tunes

1. Kartuli from opera DAISI
2. Shalakho
3. Sachidao
4. Djanaia
5. Tushuri
6. Mokhevuri
7. Osuri
8. Kartuli from the opera "Keto and Kote"
9. Mtiuluri
10 Samaia
11. Acharuli
12. Lekuri
13. Bagdaduri
14. Tsekva Kartuli
15. Popuri